> 2013

2013

OGŁOSZENIE

Zamawiający (emitent): Gmina Klembów, reprezentowana przez Wójta Gminy Klembów.

Działając na podstawie § 7 ust. Uchwały Nr XL.304.2013 Rady Gminy Klembów z dnia 21 listopada 2013r. w związku z art. 4 pkt.3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami) oraz art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zmianami), zaprasza do złożenia ofert w:

POSTĘPOWANIE, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST WYBÓR AGENTA EMISJII OBLIGACJI GMINY KLEMBÓW

 1. Termin składania i otwarcia ofert
  Oferty należy składać do dnia 18 grudnia 2013 r. do godz. 14:00. Ofert zostaną otwarte dnia 18 grudnia 2013 r. o godz. 14:30.
 2. Miejsce składania ofert
  Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy, na niżej podany adres:
 3. Urząd Gminy Klembów
  Ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38
  05-205 Klembów
  Tel. (022) 799-93-90
  Fax (022) 777-90-85

 4. Opis przedmiotu zamówień
  Przedmiotem zamówień jest wybór podmiotu mającego pełnić funkcję agenta Emisji obligacji Gminy Klembów na kwotę 6.741.000 zł.
 5. Warunki postępowania
  Niniejsze postępowanie jest prowadzone w formie pisemnej, na podstawie Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 701 - 705 Kodeksu Cywilnego. Na podstawie art. 4 pkt. 3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych.
  Szczegółowe warunki postępowania wraz z kryteriami oceny ofert znajdują się w "Specyfikacji warunków konkursu na wybór agenta emisji obligacji Gminy Klembów".
  Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania, na zasadach określonych w Specyfikacji warunków konkursu na wybór agenta emisji obligacji Gminy Klembów".

LP. TYTUŁ POBIERZ
1 Ogłoszenie Naciśnij aby pobrać
2 Informacja o konkursie ofert i zaproszenie do składania ofert Naciśnij aby pobrać
3 Ogłoszenie - zmiana terminu składania ofert na 18 grudnia 2013 r. Naciśnij aby pobrać
4 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2013-12-06 13:58:50 | Data modyfikacji: 2013-12-23 10:32:46.

Zobacz:
 Uchwały .  Sprawozdnia roczne z wykonania budżetu .  Sprawozdania RB .  Opinie RIO .  Akcje, Udziały .  Inne . 
Data wprowadzenia: 2013-12-06 13:58:50
Data modyfikacji: 2013-12-23 10:32:46
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl