Informacja Publiczna

Informacja Publiczna

INFORMACJA PUBLICZNA

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Klembów, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330) jest udostępniana na wniosek.


Treści wniosków wraz z udzielonymi odpowiedziami po dokonaniu niezbędnej anonimizacji danych osobowych są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Klembów w poniższych terminach określonych w ustawie:


I. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.


II. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym powyżej, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadomi w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.


Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje tylko wtedy, gdy wnioskodawca nie może zapoznać się z tą informacją w inny sposób publicznie lub powszechnie dostępny. Jeżeli zatem wnioskowana informacja jest już publicznie lub powszechnie dostępna, to podmiot zobowiązany nie wydaje decyzji o odmowie jej udzielenia, lecz informuje wnioskodawcę o możliwości zapoznania się z tą informacją podaną do publicznej lub powszechnej wiadomości w inny sposób (por. wyrok NSA z dnia 09.08.2011r., I OSK 877/2011).


Wnioski o udostępnienie informacji publicznej wpływające do podmiotów obowiązanych, tj.: Wójta Gminy Klembów i Rady Gminy Klembów są rozpatrywane przez właściwe merytorycznie referaty Urzędu Gminy w Klembowie.

W celu uzyskania informacji można skorzystać z wzoru wniosku.

Wniosek można wypełnić komputerowo lub wydrukować i wypełnić ręcznie.

Wypełniony wniosek należy przesłać:

  • listownie na adres:
    Urząd Gminy w Klembowie
    ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38
    05 - 205 Klembów
  • faxem na nr 29 777 90 85
  • na adres poczty elektronicznej Urzędu: urzad@klembow.pl

lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Klembowie.

 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2016-04-12 11:27:58 | Data modyfikacji: 2019-02-11 15:00:46.

Zobacz:
 Klauzula RODO .  2019 .  2018 . 
Data wprowadzenia: 2016-04-12 11:27:58
Data modyfikacji: 2019-02-11 15:00:46
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl