> XXI

XXI

SESJA XXI
z dnia 3 listopada 2016 roku

 

TYTUŁ POBIERZ
Treść zawiadomienia Naciśnij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2016-10-27 15:55:20.
PROJEKTY UCHWAŁ

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
1 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2016 rok Naciśnij aby pobrać
2 uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2023 Naciśnij aby pobrać
3 w sprawie Programu Współpracy Gminy Klembów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 Naciśnij aby pobrać
4 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok Naciśnij aby pobrać
5 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Naciśnij aby pobrać
6 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Naciśnij aby pobrać
7 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Naciśnij aby pobrać
8 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu gminy Klembów za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny Naciśnij aby pobrać
9 w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Naciśnij aby pobrać
10 w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży" Naciśnij aby pobrać
11 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Tuł, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
12 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżaw na czas nieoznaczony, nieruchomości położonych w miejscowości Wola Rasztowska z przeznaczeniem pod tereny obsługi komunikacji- garaże Naciśnij aby pobrać
13 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości lokalowej Naciśnij aby pobrać
14 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub remonty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
15 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
16 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
17 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
18 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2016-10-28 08:56:38.
UCHWAŁY

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
XXI.237.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2016 rok Naciśnij aby pobrać
XXI.238.2016 uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2023 Naciśnij aby pobrać
XXI.239.2016 w sprawie Programu Współpracy Gminy Klembów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 Naciśnij aby pobrać
XXI.240.2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok Naciśnij aby pobrać
XXI.241.2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Naciśnij aby pobrać
XXI.242.2016 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Naciśnij aby pobrać
XXI.243.2016 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Naciśnij aby pobrać
XXI.244.2016 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu gminy Klembów za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny Naciśnij aby pobrać
XXI.245.2016 w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Naciśnij aby pobrać
XXI.246.2016 w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży" Naciśnij aby pobrać
XXI.247.2016 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Tuł, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
XXI.248.2016 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżaw na czas nieoznaczony, nieruchomości położonych w miejscowości Wola Rasztowska z przeznaczeniem pod tereny obsługi komunikacji- garaże Naciśnij aby pobrać
XXI.249.2016 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości lokalowej Naciśnij aby pobrać
XXI.250.2016 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub remonty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
XXI.251.2016 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
XXI.252.2016 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
XXI.253.2016 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
XXI.254.2016 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
 

 

OPINIE

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
4.2016 w sprawie ustosunkowania się Rady Gminy Klembów do informacji z dnia 21 sierpnia 2016 r. przekazanej przy Zarządzeniu o przekazaniu informacji o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych sygn. akt: DF-RI.502.1.12.2016 Naciśnij aby po>
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2016-11-10 16:00:42.
STANOWISKO WÓJTA GMINY KLEMBÓW

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
XXI w sprawie skargi Adama Szulca z dnia 09-09-2016 r. „na brak potwierdzenia – otrzymania przyjęcia petycji – czego wymaga § 7 Rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w i sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków” Naciśnij aby po>
w sprawie skargi W.S. z dnia 12-09-2016r. na „nienależyte wykonywanie obowiązków, rażące naruszenie prawa oraz działanie na szkodę gminy” Naciśnij aby po>
w sprawie skargi W. S. z dnia 20-09-2016r. „o nienależyte wykonywanie przez niego obowiązków, rażące naruszanie prawa oraz działanie na szkodę gminy i moich interesów” Naciśnij aby pobrać
w sprawie skargi J. S. z dnia 09-10-2016 r. w zakresie „rażącego naruszenia prawa, odnośnie nierejestrowania i nieewidencjonowania wpływających do urzędu wniosków, niepotwierdzania ich wpływu mimo zgłoszonych każdorazowo żądań, a następnie ich nierozpatrywania pod pretekstem braku ich wpływu” Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2016-11-15 08:07:19 | Data modyfikacji: 2016-11-15 08:09:26.
PROTOKÓŁ

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
XXI Projekt Protokołu z sesji Rady Gminy odbytej 03 listopada 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Klembowie Naciśnij aby po>
Protokół z sesji Rady Gminy odbytej 03 listopada 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Klembowie Naciśnij aby pobrać
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące uchwałami oraz zawiadomienie na sesję do wglądu w tabelkach powyżej
Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2016-11-24 15:21:59 | Data modyfikacji: 2016-12-30 10:55:03.

Zobacz:
 XXII .  XXI .  V Nadzwyczajna .  XX .  IV Nadzwyczajna .  XIX .  III Nadzwyczajna .  XVIII .  XVII .  XVI .  XV .  II Nadzwyczajna . 
Data wprowadzenia: 2016-11-24 15:21:59
Data modyfikacji: 2016-12-30 10:55:03
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl