Tablica ogłoszeń
Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z 10 września 2021r. w sprawie ustalenia odszkodowania w wysokości l 643 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset czterdzieści trzy złote 00/100) za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną W powiecie wołomińskim, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 370/1, obręb Pasek, gmina Klembów o powierzchni 0,0019 ha, która z mocy prawa stała się własnością Gminy Klembów, przeznaczonej na realizację inwestycji celu publicznego, pod nazwą: Rozbudowa drogi gminnej- ul. Wiśniowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Prymasa Tysiąclecia do ul. Brzozowej w zakresie budowy chodnika w miejscowości Pasek, gm. Klembów na rzecz nieustalonych spadkobierców Marianny Ireny Kamińskiej, córki Jana i Anny; 2. zobowiązaniu Gminy Klembów do złożenia odszkodowania ustalonego w pkt. l do depozytu sądowego na okres 10 lat.
2021-09-16 15:05:49
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z 10 września 2021r. w sprawie ustalenia odszkodowania w wysokości l 643 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset czterdzieści trzy złote 00/100) za nieruchomość o nie  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego w sprawie o zatwierdzenie "Projektu robót geologicznych dla dokumentacji geologiczno-inżynierskiej określającej warunki geologiczno-inżynierskie na potrzeby przewiertu HDD rurociągu DN250 pod rzeką Rządzą gm. Klembów, pow. wołomiński, woj. mazowieckie" dla działek położonych na terenie gminy Klembów, o nr ew.: 447 obręb Rasztów, o nr ew.: 271, 639 obręb Kraszew Stary
2021-09-13 11:47:38
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego w sprawie o zatwierdzenie "Projektu robót geologicznych dla dokumentacji geologiczno-inżynierskiej określającej warunki geologiczno-inżynierskie na potrzeby pr  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość, która z mocy prawa stała się własnością Gminy Klembów, objętą decyzją Nr lOpz/2018 z dnia 20 marca 2018 r., znak: WAB.6740.14.72.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Rozbudowa drogi gminnej- ul. Wiśniowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Prymasa Tysiąclecia do ul. Brzozowej w zakresie budowy chodnika w miejscowości Pasek, gm. Klembów, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków, jako działka ewidencyjna nr 353/1 obrębu 0010, Pasek, gmina Klembów, o powierzchni 42 m2.
2021-09-13 11:42:46
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość, która z mocy prawa stała się w  ...więcej

Zawiadomienie w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV (wraz z kanalizacją teletechniczną) na działkach ew. nr 1014/2, 1016/2, 1018/2, 1020/2, 1022/1, 994/2 i na części działki ew. nr 994/3 w obrębie 0003 Klembów oraz działki ew. nr 60/1, 59/2, 58/2, 57/2, 56/2, 55/2, 54/2, 53/2, 52/2, 59/2 i na części działek ew. nr 49/2, 50/2 i 159 w obrębie 0011 Pieńki, gm. Klembów
2021-09-03 14:51:23
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Zawiadomienie w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci   ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 1 września 2021 o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "rozbudowa drogi gminnej nr 430303W na odcinku ulicy Kolejowej w miejscowości Ostrówek oraz na odcinku ulicy Stanisława Papczyńskiego w miejscowości Tuł wraz z przebudową obiektu mostowego, gmina Klembów, powiat wołomiński"
2021-09-02 08:05:29
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 1 września 2021 o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "rozbudowa drogi gm  ...więcej

Zawiadomienie w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej - ul. Niemena na części dz. ew. nr. 555/2 z poszerzeniem pasa drogowego od północnej strony ul. Niemena na części dz. ew. nr 489/7, 490, 492, 493, 494/3, 495/3, 496/4, 497/6, 498/2, 499/3, 500/6, 501/5, 502, 503, 504, 505, 506, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514 i 515/5 oraz od południowej strony ul. Niemena na części dz. ew. nr 556, 557, 558, 559, 560, 562, 563, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 583 i 584 w miejscowości Tuł
2021-08-19 15:25:26
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Zawiadomienie w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej - ul. Niemena  ...więcej

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z 11 sierpnia 2021r. w sprawie wydania decyzji Nr 83/SPEC/2021 o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, w celu przeprowadzenia pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 1 lub art. 21 ust. 1, polegających w szczególności na wykonaniu badań archeologicznych, geologicznych, hydrogeologicznych lub określeniu geotechnicznych warunków posadowienia obiektu, dla strategicznej inwestycji w sektorze naftowym: inwestor: PERN S.A. ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock inwestycja: „Budowa rurociągu produktów naftowych w celu zmiany przebiegu trasy istniejącego rurociągu produktów naftowych (rurociąg paliw płynnych DN250, PN 6,3 MPa) dla zadania pn. „Przewiert HDD rurociągu DN 250 pod rzeką Rządzą wraz z terenem zalewowym na odcinku Mościska – Emilianów”.
2021-08-18 10:12:27
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z 11 sierpnia 2021r. w sprawie wydania decyzji Nr 83/SPEC/2021 o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, w celu przeprowadzenia pomiarów, badań lub innych p  ...więcej

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, w celu przeprowadzenia pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do przygotowania karty informacyjnej przedsięwzięcia dla strategicznej inwestycji pn.: inwestor: PERN S.A. ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock inwestycja: Budowa rurociągu produktów naftowych w celu zmiany przebiegu trasy istniejącego rurociągu produktów naftowych (rurociąg paliw płynnych DN250, PN 6,3 MPa) dla zadania pn. „Przewiert HDD rurociągu DN 250 pod rzeką Rządzą wraz z terenem zalewowym na odcinku Mościska – Emilianów”. Adres zamierzenia inwestycyjnego: województwo mazowieckie, powiat wołomiński: gmina Klembów: obręb 0006 Kraszew Stary, działka o nr ew.: 559, 563, 641, 624, 457, 623, 567, 468;
2021-08-04 15:15:45
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, w celu przeprowadzenia pomiarów, badań lub innych p  ...więcej

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, w celu przeprowadzenia pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do przygotowania karty informacyjnej przedsięwzięcia dla strategicznej inwestycji pn.: inwestor: PERN S.A. ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock inwestycja: Budowa rurociągu produktów naftowych w celu zmiany przebiegu trasy istniejącego rurociągu produktów naftowych (rurociąg paliw płynnych DN250, PN 6,3 MPa) dla zadania pn. „Przewiert HDD rurociągu DN 250 pod rzeką Rządzą wraz z terenem zalewowym na odcinku Mościska – Emilianów”. Adres zamierzenia inwestycyjnego: województwo mazowieckie, powiat wołomiński: gmina Klembów: obręb 0012 Rasztów, działka o nr ew.: 447, 448/6; obręb 0006 Kraszew Stary, działki o nr ew. 448/11, 638, 640;
2021-08-04 15:14:44
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, w celu przeprowadzenia pomiarów, badań lub innych p  ...więcej

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, celu przeprowadzenia pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do przeprowadzenia badań geologicznych niezbędnych do określenia warunków posadowienia obiektu budowlanego dla strategicznej inwestycji pn.: inwestor: PERN S.A. ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock inwestycja: Budowa rurociągu produktów naftowych w celu zmiany przebiegu trasy istniejącego rurociągu produktów naftowych (rurociąg paliw płynnych DN250, PN 6,3 MPa) dla zadania pn. „Przewiert HDD rurociągu DN 250 pod rzeką Rządzą wraz z terenem zalewowym na odcinku Mościska – Emilianów”. Adres zamierzenia inwestycyjnego: województwo mazowieckie, powiat wołomiński: gmina Klembów: obręb 0006 Kraszew Stary, działka o nr ew.: 627, 628, 629/3, 286, 557, 639, 560, 271, 562, 566, 565, 568, 561, 570, 558, 625, 626, 630;
2021-08-04 15:11:58
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, celu przeprowadzenia pomiarów, badań lub innych pra  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego z 29 lipca 2021 r. o wydaniu decyzji nr 432/2021 znak: WGG.683.1.483.2020.JZ ustalającej odszkodowanie za prawo własności do nieruchomości, położonej w powiecie wołomińskim, w gminie Klembów, w obrębie Dobczyn, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 516/1, o powierzchni 0,0068 ha, która z mocy prawa stała się własnością Gminy Klembów, przeznaczona na realizację inwestycji celu publicznego, pod nazwą: Rozbudowa drogi gminnej- ul. Wiśniowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Prymasa Tysiąclecia do ul. Brzozowej w zakresie budowy chodnika w miejscowości Pasek, gm. Klembów.
2021-08-03 13:16:23
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego z 29 lipca 2021 r. o wydaniu decyzji nr 432/2021 znak: WGG.683.1.483.2020.JZ ustalającej odszkodowanie za prawo własności do nieruchomości, położonej w powiecie wo  ...więcej

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego zawiadamiam, że Dyrektor Zarządu Zlewni w Dębem PGW Wody Polskie na wniosek z dnia 30.06.2021 r. pełnomocnika Powiatu Wołomińskiego, ul. Prądzyńskiego 3, 05 200 Wołomin, reprezentowanego przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego, wszczął postępowanie administracyjne.
2021-08-03 10:30:34
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego zawiadamiam, że Dyrektor Zarządu Zlewni w Dębem PGW Wody Polskie na wniosek z dnia 30.06.2021 r. pełnomocnik  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 30 lipca 2021 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 233 położona w obrębie geodezyjnym Klembów, gmina Klembów.
2021-08-02 10:36:48
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 30 lipca 2021 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr   ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjngo w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość, która z mocy prawa stała się własnością Gminy Klembów, objętą decyzją Nr 10pz]2018 z dnia 20 marca 2018 r., znak: WAB.6740.14.72.2017 0 zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Rozbudowa drogi gminnej- ul. Wiśniowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Prymasa Tysiąclecia do ul. Brzozowej w zakresie budowy chodnika w miejscowości Pasek, gm. Klembów, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków, jako działka ewidencyjna nr 280/3 obrębu 0010, Pasek, gmina Klembów, o powierzchni 60 m2
2021-07-30 13:08:26
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjngo w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość, która z mocy prawa stała się własnością   ...więcej

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Kanału A linii elektroenergetycznej wraz z kanalizacją światłowodową, na terenie działki nr ew. 956 Obr. 0008 Lipka, gm. Klembów, powiat wołomiński.
2021-07-29 15:34:10
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Kanału   ...więcej

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci przebudowy rowu drogowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 634 tj. ułożenia przepustu o długości 16,0 m w miejscowości Lipka, gm. Klembów, powiat wołomiński, na działce nr ew. 944/19 obręb Lipka.
2021-07-29 15:32:32
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci przebudowy rowu drogowego   ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż następującej ruchomości: Wola Rasztowska w, gm. Klembow, woj. mazowieckie dz. nr 46 , obręb 0016 -Wola Rasztowska Obiekt budowlany: Wieża antenowa H = 49,95 m (wieża telekomunikacyjna BOT-E1)
2021-07-29 09:42:28
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż następującej ruchomości: Wola Rasztowska w, gm. Klembow, woj. mazowieckie dz. nr 46 , obręb 001  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż następującej ruchomości: Stary Kraszew, gm. Klembow, woj. mazowieckie dz. nr 982, obręb 0006 -Stary Kraszew Obiekt budowlany: Wieża antenowa H = 42, 45 m (wieża telekomunikacyjna BOT-E1)
2021-07-29 09:42:11
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż następującej ruchomości: Stary Kraszew, gm. Klembow, woj. mazowieckie dz. nr 982, obręb 0006 -S  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż następującej ruchomości: Lipka, gm. Klembów, woj. Mazowieckie dz. nr 1049, 1047, obręb 0008 -Lipka Obiekt budowlany: Wieża antenowa H = 53,95 m (wieża telekomunikacyjna BOT-E1)
2021-07-29 09:41:44
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż następującej ruchomości: Lipka, gm. Klembów, woj. Mazowieckie dz. nr 1049, 1047, obręb 0  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż następującej nieruchomości: NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA OSTRÓWEK UL. LEŚNA
2021-07-27 08:54:11
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż następującej nieruchomości: NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA OSTRÓWEK UL. LEŚNA   ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 87
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl